91 431 22 30
Adres: Szczecin, ul. Kmiecika 25, 27 | activ@activ-slodycze.pl

Polityka prywatności

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy Cię, że Administratorem Twoich Danych Osobowych (ADO) jest Przedsiębiorstwo  Handlowo Usługowe ACTIV M.M. WINNIK SP JAWNA  NIP: 858-10-03-291, ul. Kmiecika 25,27, 70-809 Szczecin, REGON: 810719840, KRS: 0000129213 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Mając na uwadze treść art. 13 i 14 RODO informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w celu zawierania, realizacji i wykonania umowy/umów związanej/ych ze sprzedażą i zakupem produktów spożywczych w tym słodyczy, świadczeniem usług marketingowych oraz pozostałych czynności niezbędnych do realizacji umowy zakupu/ sprzedaży etc. (art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO).

Będziemy przetwarzać te kategorie Twoich danych, w których posiadaniu jesteśmy, takie jak np.:

  • imię i nazwisko, nazwę firmy ,NIP, PESEL, adres mailowy, numer/y telefonu/ów, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce zamieszkania, stan cywilny  etc.

Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad zawartych w art. 5 RODO, możemy udostępniać do przetwarzania tym podmiotom, z których usług korzystamy oraz organom publicznym w zakresie spraw nam zleconych. Do tych podmiotów zaliczać się będą m.in.:

  • Biuro Rachunkowe które prowadzi obsługę finansowo-księgową i kadrową Firmy, Firmy Ubezpieczeniowe, , Policja, ZUS, Organy Podatkowe, firma informatyczna etc.

Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe, pozyskane:

  • w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia,
  • w związku z zawarciem umowy sprzedaży/obsługi  przetwarzamy do końca okresu przedawnienie potencjalnych roszczeń z tej umowy, a dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku umowy o pracę dane osobowe przechowujemy przez czas określony przepisami prawa pracy i innych ustaw (np. dot. ZUS – 50 lat),

Przysługuje Ci prawo: dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie twojej zgody, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Ciebie danych jest zgodne z prawem, w tym przypadku z art. 6 ust. 1 lit. a-f ww. RODO i dobrowolne. W odniesieniu do pracowników jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 1 w zw. z art. 22 i n. k.p. w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b oraz art.6 ust.1 pkt a-f.

Odmowa podania danych osobowych będzie podstawą do odmowy świadczenia naszych usług, zawarcia umowy, dochodzenia odszkodowania, utraty prawa do ochrony ubezpieczeniowej, rozwiązania umowy o pracę etc.

Twoje dane uzyskane zostały bezpośrednio od Ciebie w związku z zawarciem umowy sprzedaży/zakupu lub innej umowy o podobnym charakterze , umowy o pracę lub od firm współpracujących albo ze strony internetowej Twojej firmy, od Twojego pracodawcy albo z przeglądu Krajowego Rejestru Sądowego etc.